• 2020 - Pd 1 - Sinfonia - MacDougall

  https://classroom.google.com/c/MTIzMTEzODM4NDE3?cjc=bvrkvz3

  Sinfonia Curriculum Night Presentation:

  https://www.loom.com/share/50b30d8a7260490c9f754b4aa4864113


  2020 - Pd 5AB - Blue Concert Orchestra - MacDougall/Mauldin

  https://classroom.google.com/c/MTIzMTEzODM4NDY5?cjc=4wyreuj 

  Concert Orchestras Curriculum Night Presentation:

  https://www.loom.com/share/50b30d8a7260490c9f754b4aa4864113


  2020 - Pd 5AB - White Concert Orchestra - Mauldin/MacDougall

  https://classroom.google.com/c/MTIzMTEzODM4NDgy?cjc=dm2fizv 

  Concert Orchestras Curriculum Night Presentation:

  https://www.loom.com/share/50b30d8a7260490c9f754b4aa4864113  2020 - Pd 2 - Orchestra 8 - MacDougall/Luce

  https://classroom.google.com/c/MTIzNDA4NDM5NzQz?cjc=lfe3y4w

  8th Grade Orchestra Curriculum Night Presentation:


  2020 - Pd 6 - Orchestra 7 - MacDougall/Luce

  https://classroom.google.com/c/MTIzNDA4NDM5ODM0?cjc=nnopiu5

  7th Grade Orchestra Curriculum Night Presentation: